Ημ/νία: 12/11/2021

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία

Το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία»

Σχετ.:
1) Η με αριθ. πρωτ.458/50853/13.02.2020 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
2) Η με αριθ. πρωτ.982/151995/09.06.2021 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
3) Η με αριθ. πρωτ.1172/196069/23.07.2021 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 9 Νοεμβρίου 2021 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δεκαπέντε(15) δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Smolyan (η πλησιέστερη σε απόσταση 8,6 km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα), Haskovo (σε απόσταση 3,8 km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και Kardzhali (βλέπε Εικ. 1). Στη Βουλγαρία για το έτος 2021 έχουν εντοπισθεί από 01.01.2021 έως 09.11.2021, 6 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 223 εστίες σε αγριόχοιρους.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους και ιδιαίτερα :

1) Στην άμεση συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού των Αγριόχοιρων που περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).

2) Στην εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σύμφωνα με την εγκύκλιο 982/151995/09.06.2021 της υπηρεσίας μας.

3) Στον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία του Παραρτήματος 4 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).

4) Στην εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους σύμφωνα με την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας μας και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1».

5) Στην εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 της ΥΑ 1102/182415/12.07.2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας μας.

6) Στην εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα σύμφωνα με την εγκύκλιο 458/50853/13.02.2020 της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
Χρυσούλα Δηλέ
Share this:
Πηγή: