Ημ/νία: 27/04/2018

Εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις

Εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις

Έως 22 Ιουνίου θα πρέπει να περιορίσουν εντός των σταυλικών τους εγκαταστάσεων το ζωικό τους κεφάλαιο οι χοιροτρόφοι που έχουν το δικαίωμα να βόσκουν τα ζώα τους σε δασικές εκτάσεις.
Αυτό ορίζει απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελος που αφορά στην ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι είναι υποχρεωμένοι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης (δηλαδή έως 21/06/2018), να περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από τη δημοσίευσή της, ολοκληρώνεται και λήγει η διάρκεια ισχύος της με αριθμό 133281/2218/30-07-2013 (ΦΕΚ 2120 Β΄ 2013) απόφασης, περί «Εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση και δασικές εκτάσεις».
Share this:
Πηγή: