Ημ/νία: 17/02/2023

Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ για αιτήσεις στήριξης

Πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ για αιτήσεις στήριξης

Αθήνα 14/02/2023
Αρ. Πρωτ.217/46152


1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020
Μέτρο 5: «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων».
Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων».
Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1. Προκυρησσόμενο Υπομέτρο/ Καθεστώς
Καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» το οποίο έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

1.2. Στόχοι της Δράσης
Η Δράση 5.1.2 αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και συγκεκριμένα της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου, για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις μέσω επαφής με αγριόχοιρους ή ανεπιτήρητους οικόσιτους χοίρους ή, ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών, με σκοπό την προάσπιση της εγχώριας  χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του. 

1.3. Συμβολή στους στόχους του ΠΑΑ 2014 - 2020 
Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού του ΠΑΑ το καθεστώς συμβάλλει στην προτεραιότητα 3 για την Αγροτική Ανάπτυξη «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς και της ευζωίας των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και στην περιοχή εστίασης 3Β «Στήριξη της διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση».

1.4. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης του υπομέτρου 5.1 χρησιμοποιούνται οι δείκτες των κάτωθι πινάκων:1.5. Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής
 Η Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.

1.6. Πιστώσεις - Χρηματοδότηση
Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7.000.000€ και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

1.7. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η στήριξη παρέχεται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 9 της παρούσας.

1.8. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών
Οι επιλέξιμες δαπάνες, προκειμένου να ενισχυθούν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επόμενων παραγράφων.

1.8.1. Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών 
Οι επιλέξιμες δαπάνες, προκειμένου να ενισχυθούν, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, 
β) έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης, 
γ) υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, 
δ) κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης οι γενικές δαπάνες υλοποιούνται μετά την 1/01/2014 
ε) Δεν ενισχύονται οι δαπάνες της παρούσας πρόσκλησης, α) όταν ενισχύονται (χρηματοδοτούνται) από άλλη εθνική ή Ενωσιακή πηγή και β) όταν υλοποιούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την Ενωσιακή στήριξη που παρέχεται βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών του αντίστοιχου εθνικού θεσμικού πλαισίου

1.8.2. Εύλογο κόστος υλοποίησης δαπανών
Το εύλογο κόστος υλοποίησης των δαπανών, κατά την διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, ελέγχεται με την προσκόμιση τριών (3) προσφορών.

1.9. Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
α) Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιμετρικού φράκτη της εκμετάλλευσης ύψους τουλάχιστον 1,5 μέτρου από δομικά υλικά ή συρματόπλεγμα και στύλους στήριξης ανά 2 μέτρα τύπου γαλβανιζέ ή και το συνδυασμό των δύο παραπάνω με βάση από σκυρόδεμα (μπετόν) βάθους τουλάχιστον 0,5 μέτρου. Η κατασκευή θα πρέπει να εμποδίζει επαρκώς την είσοδο άγριων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των αγριόχοιρων και των αδέσποτων χοίρων και να αποτρέπει τη διαφυγή των εκτρεφόμενων χοίρων. 

β) Εργασίες στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, με την αντικατάσταση ή ενίσχυση του εξοπλισμού των εισόδων και παραθύρων, με σκοπό την αποτροπή εισόδου σε αυτές πτηνών, τρωκτικών και άλλων ζώων.

γ) Εγκατάσταση/αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος ή σταθμού καθαρισμού και απολύμανσης των εισερχομένων οχημάτων στην εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων της απολυμαντικής τάφρου, των φορητών μονάδων απολύμανσης, των πλυστικών υψηλής πίεσης και του συστήματος καταιονισμού για την ολόπλευρη απολύμανση των οχημάτων.

δ) Διαχωρισμός καθαρής και μη καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόμων κατά την είσοδό τους στην εκμετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου isobox ή κατασκευή χώρων που θα παρέχουν τη δυνατότητα ιματισμού, υπόδησης και απολύμανσης χεριών, εξοπλισμό καθαρισμού και λειτουργικής απολύμανσης υποδημάτων κατά την είσοδο στους θαλάμους.

ε) Δημιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων χώρων για την απομόνωση των νεοεισερχόμενων και των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων.

στ) Κατασκευή ράμπας φόρτωσης/εκφόρτωσης στην περίμετρο εξωτερικά της εκμετάλλευσης, ώστε να μην εισέρχονται εντός αυτής μεταφορικά οχήματα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων/ζωοτροφών.

Σκοπός των ως άνω ενεργειών είναι η αποτροπή εισαγωγής της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην εκμετάλλευση, αλλά και της πρόληψης της διασποράς της εντός της εκμετάλλευσης και σε άλλες εκμεταλλεύσεις ζώων ευαίσθητων ειδών. Η αναγκαιότητα και η προτεραιότητα πραγματοποίησης των ως άνω δαπανών θα κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση το ήδη υπάρχον σύστημα βιοασφάλειας που εφαρμόζεται σε κάθε χοιροτροφική εκμετάλλευση για την οποία υποβάλλεται αίτηση στήριξης, όπως θα τεκμηριώνεται από τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (τοπογραφικά σχέδια/κατόψεις της εκμετάλλευσης, πιστοποιήσεις βιοασφάλειας, κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 02/03/2023 και λήγει την 11/04/2023.


Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ.

 
Share this:
Πηγή: