Ημ/νία: 29/10/2021

Εναρξη περιόδου ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Εναρξη περιόδου ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Το ΥΠΑΑΤ απέστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θέμα: Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων. Έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Σχετικά:
(α) Άρθρο 8 της αριθ. 263493/27.07.2004 ΚΥΑ (Β’ 1253), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(β) Άρθρο 9 της αριθ. 297286/2005 ΚΥΑ (Β’1170).
(γ) Οι 2263/122190/09.10.2013 και 2361/128345/21.10.2013 εγκύκλιοι.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά (α) και (β), η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι:

(α) Η εν λόγω υποχρέωση αφορά σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω περιπτώσεων:

- Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο, κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, και δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

- Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, μέσα στο έτος, έχουν καταθέσει κι άλλη απογραφή, η οποία όμως έγινε εκτός της επίσημης περιόδου. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί πρέπει να απογράψουν, ξανά, το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης τους μέσα στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στις παραγράφους β και γ παρακάτω.

(β) Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

(γ) Σε ότι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και
ενεργοποιούνται από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/ χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων παρακαλούμε όπως προτρέψετε τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων, να χρησιμοποιούν τις σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. για την δήλωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται:

(α) Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία.

(β) Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:
(α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

(β) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του).

(γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Τέλος, ενημερώνουμε τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ότι:

(α) Κατά τα λοιπά, ειδικά για τα αιγοπρόβατα, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω (γ) σχετικό.

(β) Η ψηφιακή υπηρεσία και το Ο.Π.Σ.Κ. διασυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται, στην καρτέλα δε των απογραφών της κάθε εκμετάλλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των απογραφών που υποβάλλονται ψηφιακά και αυτών που κοινοποιούνται δια της φυσικής παρουσίας των κατόχων και καταχωρούνται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών.

Παρακαλούμε για την από πλευράς σας διάχυση της παρούσας, με κάθε πρόσφορο μέσο, προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση πιθανά απαιτηθεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
Share this:
Πηγή: