Ημ/νία: 29/11/2018

Έναρξη περιόδου ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Έναρξη περιόδου ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Το Τμήμα Καταγραφής & Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου & Τεχνητής Σπερματέγχυσης της  Δ/νσης προστασίας των ζώων φαρμάκων και κτηνιατρικών εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ετήσια απογραφή. 

Θέμα: Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων. Έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Σχετικά:
(α) Παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004.
(β) Άρθρο 8 της αριθ. 263493/27.07.2004 ΚΥΑ (Β’ 1253), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(γ) Άρθρο 9 της αριθ. 297286/2005 ΚΥΑ (Β’1170).
(δ) Η αριθ. 2263/122190/09.10.2013 εγκύκλιος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω (α) έως(γ) σχετικά, η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι:
(α) Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

(β) Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

(γ) Σε ότι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων και τη φετινή χρονιά (2018), η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα, (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η &εκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/ χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται:
(α) Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία.

(β) Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:
(α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

(β) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του).

(γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Τέλος, ενημερώνουμε τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ότι:
(α) Κατά τα λοιπά και όσον αφορά την ετήσια απογραφική περίοδο 2018, ειδικά για τα αιγοπρόβατα, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω (δ) σχετικό.

(β) Η ψηφιακή υπηρεσία και το ΟΠΣ-Κ διασυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται, στην καρτέλα δε των απογραφών της κάθε εκμετάλλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των απογραφών που υποβάλλονται ψηφιακά και αυτών που κοινοποιούνται δια της φυσικής παρουσίας των κατόχων και καταχωρούνται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών.

(γ) Όσον αφορά στον τομέα των χοίρων και στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση- επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-Κ. (π.χ. διακοπή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση απογραφών, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, ενημέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ).

Παρακαλούμε για την από πλευράς σας διάχυση της παρούσας, με κάθε πρόσφορο μέσο, προς τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση πιθανά απαιτηθεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ

Δείτε το κείμενο πατώντας εδώ
Share this:
Πηγή: