Ημ/νία: 16/03/2021

Εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου όσον αφορά τη συχνότητα δηγμάτων ουράς χοίρων στις εκτροφές

Εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου όσον αφορά τη συχνότητα δηγμάτων ουράς χοίρων στις εκτροφές

Η Διεύθυνση προστασίας των ζώων, φαρμάκων και κτηνιατρικών εφαρμογών της γενικής Δ.νσης κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ απέστειλε την ακόλουθη ενημέρωση - προθεσμία:

Αθήνα  26/2/2021

ΘΕΜΑ: Εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου όσον αφορά τη συχνότητα δηγμάτων ουράς χοίρων στις εκτροφές

ΣΧΕΤ: Η αρ πρωτ. 2659/ 357704/22.12.2020 (Β’ 5785) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω σχετικής με το θέμα υπουργικής απόφασης, όλες οι εκτροφές χοίρων με ενσταυλισμένα ζώα που διαθέτουν πάνω από 10 χοιρομητέρες υποχρεούνται σε διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου. Συγκεκριμένα, συμπληρώνουν ειδική έκθεση, όσον αφορά τη συχνότητα των δηγμάτων της ουράς των χοίρων, με βάση τους ζωικούς και μη ζωικούς δείκτες ευζωίας του παραρτήματος της υ.α., εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και σε ετήσια βάση εφεξής, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο κείμενο του εν λόγω άρθρου. Επίσης υποχρεούνται να τηρούν αρχεία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τη διενέργεια αναλύσεων που αναφέρονται στην εν λόγω υ.α.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω σχετικής με το θέμα υπουργικής απόφασης, όλες οι εκτροφές χοίρων με ενσταυλισμένα ζώα που διαθέτουν πάνω από 10 χοιρομητέρες συμπληρώνουν έντυπο καταγραφής ευρημάτων αλλοιώσεων που παρατηρούνται λόγω των δηγμάτων ουράς/ώτων.

Για τη διευκόλυνση των υπευθύνων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων επισυνάπτουμε αρχείο Excel, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί και περιλαμβάνει τα ακόλουθα φύλλα:

α) έντυπο καταγραφής αλλοιώσεων (ΜΟΝΟ τύπου 2), όπως ορίζεται στην υ.α.

β) υπόδειγμα έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου

γ) πίνακα ιδιοτήτων υλικών εμπλουτισμού, για τη διευκόλυνση των υπεύθυνων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στην επιλογή τους

δ) υπόδειγμα σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Το αρχείο Excel διατίθεται στους υπεύθυνους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων ως συνδρομή για την ορθή συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης κινδύνου και του εντύπου καταγραφής αλλοιώσεων τύπου 2 για την αποφυγή του φαινομένου των δηγμάτων της ουράς. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους ώστε να καταγράψουν τις αστοχίες ή τυχόν αδυναμίες που υπάρχουν στην εκτροφή τους και οδηγούν στην ανάγκη για τακτική αποκοπή της ουράς των χοίρων. Η τεκμηρίωση αυτή θα αποτελεί σημείο εκκίνησης για την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, που τελικά θα οδηγήσει στην εκτροφή χοίρων χωρίς κομμένες ουρές μέχρι την οριζόμενη από την υ.α. προθεσμία (31-12-2022) στη χώρα μας. Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση κινδύνου ουσιαστικά αποτελεί μια τεκμηρίωση των συνθηκών διαβίωσης των χοίρων από τους εκτροφείς.

Μοναδικός σκοπός είναι ο εντοπισμός εκείνων των παραμέτρων που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της συμπεριφοράς του δήγματος της ουράς και η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τη διόρθωσή τους εντός της εκτροφής.

Η σελίδα θα πρέπει να συμπληρώνεται και να εκτυπώνεται για τις κατηγορίες: χοιρίδια, χοίροι στα κελιά απογαλακτισμού και χοίροι πάχυνσης. Οι υπεύθυνοι χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων μπορούν να χρησιμοποιούν πολλαπλά αντίγραφα των εν λόγω φύλλων στο αρχείο τους. Μπορούν επίσης να διαθέτουν ηλεκτρονικά χωριστά αρχεία Excel για το κάθε φύλλο προϊόντος του χρόνου, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου όγκου πληροφοριών που θα τηρούν, με σαφή όμως τίτλο για το κάθε φύλλο. 

Για οποιοδήποτε κριτήριο συμμόρφωσης κρίνεται ανεπαρκές από το χοιροτρόφο, θα πρέπει να γίνεται τεκμηριωμένη προσπάθεια να διορθωθεί άμεσα, ενώ τα κριτήρια που κρίνονται ικανοποιητικά θα πρέπει να ενταχθούν στο γενικότερο πλάνο αναβάθμισης της εκτροφής.

Η παρούσα αξιολόγηση αναφέρεται στο τελευταίο έτος από την ημερομηνία που διενεργείται, ήτοι τους προηγούμενους 12 μήνες.

Ακολουθεί παράρτημα με επεξηγήσεις ορολογίας για τους εκτροφείς, οι οποίες αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση από τους εκτροφείς των κριτηρίων εκείνων τα οποία θεωρούνται ικανοποιητικά για τη συμμόρφωση με την υ.α.. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Τήρηση αρχείων

Οι υπεύθυνοι των εκτροφών χοίρων τηρούν για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υ.α.:

α) αρχείο καταγραφής ευρημάτων αλλοιώσεων από δήγματα ουράς/ώτων σε περίπτωση περιστατικών, στο οποίο θα αναφέρεται τουλάχιστον η ημερομηνία παρατήρησης, το κελί/θάλαμος, ο αριθμός των ζώων και οι ενέργειες που ακολούθησαν μετά την εισαγωγή του μέτρου βελτίωσης (π.χ. μεταφορά σε κελιά περίθαλψης),

β) ηλεκτρονικό αρχείο με ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από τις αλλοιώσεις από δήγματα ουράς ή και ώτων ανά κελί, στο οποίο απαραίτητα θα εμφανίζεται η ημερομηνία φωτογράφισης,

γ) αρχείο καταγραφής περιστατικών μετακίνησης σε κελιά περίθαλψης λόγω νοσηρότητας συνεπεία δηγμάτων της ουράς ή των ώτων, πρόωρης απομάκρυνσης από την παραγωγή ή θανάτων λόγω δηγμάτων της ουράς

δ) αρχείο συμπληρωμένων εκθέσεων αξιολόγησης κινδύνου, 

ε) αρχείο αναλύσεων νερού,

στ) αρχείο ανάλυσης σύνθεσης και χημικής ανάλυσης σιτηρεσίου (π.χ. ετικέτες ή σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 της υ.α.)

ζ) αρχείο καθαρισμού και απολυμάνσεων των χώρων (απεντομώσεις, μυοκτονίες κλπ.)

η) αρχείο συντήρησης και επισκευών εξοπλισμού

θ) αρχείο καταγραφής επιπέδων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας

ι) αρχείο καταγραφής μέτρων που λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης δηγμάτων της ουράς υπό τη μορφή σχεδίου δράσης της εκτροφής

ια) αρχείο πρόωρων απομακρύνσεων από την παραγωγική δραστηριότητα για λόγους διαφορετικούς από την τακτική εμπορική δραστηριότητα

ιβ) όλα τα μητρώα που προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις (φαρμακευτικής αγωγής κλπ.).

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία, τα οποία καταγράφονται στην αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνονται. Για παράδειγμα:

- να υπάρχει αρχείο απολυμάνσεων της εκτροφής όταν δηλώνονται απολυμάνσεις

-το ποσοστό θανάτων θα πρέπει να τεκμηριώνεται και από το μητρώο θανάτων.

- το ιστορικό μυοκτονιών και απεντομώσεων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται και από το αρχείο

- οι αποπαρασιτισμοί πρέπει να δηλώνονται στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής.

Οι υπεύθυνοι των εκτροφών χοίρων υποχρεούνται μέχρι τις 30 Μαρτίου 2021 να έχουν προβεί στην αρχική συμπλήρωση του δελτίου αξιολόγησης κινδύνου και να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν ότι έχουν δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και αναλύσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Παρακαλούμε, επομένως, για τη διαβίβαση του παρόντος εγγράφου και των συνημμένων αρχείων στους υπεύθυνους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής δικαιοδοσίας σας.

Σε επόμενη φάση, θα σας αποστείλουμε επικαιροποιημένο υπόδειγμα πρωτοκόλλου επιθεώρησης για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα για την επιθεώρηση της συμμόρφωσης των εκτροφών προς τις διατάξεις που αφορούν το ζήτημα της μείωσης της ανάγκης συστηματικής κοπής της ουράς.

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Είμαστε στη διάθεσή σας, προκειμένου να παράσχουμε κάθε δυνατή διευκρίνηση και διευκόλυνση.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ


Πατήστε εδώ για να δείτε την ενημέρωση μαζί με επιπλέον πληροφορίες για την αξιολόγηση κινδύνου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο excel.

Πατήστε εδώ για να δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Photo by Pascal Debrunner on Unsplash
Share this:
Πηγή: