Ημ/νία: 06/05/2015

Εγκαταστάσεις χοίρων - Τα βασικά.!

Εγκαταστάσεις χοίρων - Τα βασικά.!

Για να αποκομίσει επαρκή κέρδη μια χοιροτροφική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ζώα υψηλής παραγωγικότητας. Για να μπορέσουν όμως τα ζώα αυτά να εκδηλώσουν το γενετικό δυναμικό τους, πρέπει να εκτρέφονται κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Οι συνθήκες διαβίωσης γενικά, και οι συνθήκες σταβλισμού ειδικότερα, επιδρούν άμεσα τόσο στις αποδόσεις των χοίρων (αναπαραγωγική ικανότητα, ποιότητα σφαγίου), όσο και στην υγιεινή τους κατάσταση, ακόμα και στη δυνατότητα επιβίωσής τους.
Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες, ποτάμια και ακτές, λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία, βιομηχανίες και μοναστήρια καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση 83840/3591 της 12.12.86/5.1.87 και την Υπουργική απόφαση Υ1β/2000 της 29.3/4.5.1995.
Για την εκλογή της θέσεως εγκατάστασης ενός χοιροστασίου [3] θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Ύπαρξη ηλεκτρικής ενέργειας
Ύπαρξη οδικού δικτύου
Ύπαρξη ικανής ποσότητας καθαρού νερού
Ύπαρξη εργατικού δυναμικού.
Οι κλιματικοί παράγοντες οι οποίοι ασκούν τη σπουδαιότερη επίδραση στην εκλογή μιας περιοχής για την εγκατάσταση ενός χοιροστασίου είναι:
Η θερμοκρασία,
Ο άνεμος,
Η βροχή και
Το χιόνι.
Ως προς την παραγωγική τους κατεύθυνση υπάρχουν τρεις τύπου χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων:
Χοιροστάσια αναπαραγωγής,
Χοιροστάσια πάχυνσης και
Χοιροστάσια αναπαραγωγής και πάχυνσης.
Επιδίωξη της σύγχρονης βιομηχανικού τύπου χοιροτροφίας είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων (π.χ. ζωικός πληθυσμός, εργατικά χέρια, εξοπλισμός, κ.ο.κ.). Η επίτευξη αυτού του στόχου περνάει μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της λειτουργίας της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.
Ως προς τα κτηνοτροφικά απόβλητα και τις μεθόδους χειρισμού τους, στο ΦΕΚ που ακολουθεί δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τους αγρότες για την εκάστοτε περίπτωση
Share this:
Πηγή: