Ημ/νία: 29/01/2021

Παράταση χρονικής περιόδου θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021

Παράταση χρονικής περιόδου θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η παρακάτω απόφαση παράτασης της διάρκειας της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου. Πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα αναφέρεται:
1. Παρατείνουμε τη χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.». Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ πατώντας εδώ

Photo by Kevin Jackson on Unsplash
Share this:
Πηγή: