Ημ/νία: 15/02/2021

Εβδομαδιαία αναφορά τιμών για το σφάγιο χοίρων (Κατηγορίες S, E και R) και τιμές χοιριδίων στην ΕΕ

Εβδομαδιαία αναφορά τιμών για το σφάγιο χοίρων (Κατηγορίες S, E και R) και τιμές χοιριδίων στην ΕΕ

Εβδομαδιαία αναφορά τιμών για το σφάγιο χοίρων (Κατηγορίες S, E και R) και τιμές χοιριδίων στην ΕΕ

Σημειώστε ότι οι τιμές της ΕΕ για το χοιρινό κρέας είναι μέσοι όροι των εθνικών τιμών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σταθμισμένοι με συντελεστές. Οι συντελεστές που αποδόθηκαν στις τιμές των κρατών μελών τροποποιήθηκαν την 1η Ιουλίου 2020 · από την ημερομηνία αυτή, ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο μερίδιο του εν λόγω κράτους μέλους στον όγκο της συνολικής παραγωγής της ΕΕ τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό επηρεάζει τις τιμές της ΕΕ για το χοιρινό κρέας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά

 
Share this:
Πηγή: